Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma & Harai-tsurikomi-ashi - Superstar J - Fighting Films

Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma & Harai-tsurikomi-ashi - Superstar Judo's Guide to Throwing for Ippon